The Fall Trailer Watch Party!

Rate this post

Xem tất cả các đoạn giới thiệu của phần này với Lynzee Loveridge, Jacki Jing và Geoff Thew từ Tầng hầm của Mẹ! Hãy tìm hiểu điều “phải xem” tiếp theo của bạn và để mắt đến thông tin về cách giành một trong hai gói giải thưởng, bao gồm cả phiên bản hoàn chỉnh sắp được phát hành của manga The Ghost in the Shell của Masamune Shirow từ Kodansha Comics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *