Anime không hoàn chỉnh bi thảm nhất là gì?

Rate this post

Series không kết thúc manga (nhưng không đủ để làm phần khác)? Anime gốc bị cắt ngắn? Series về mặt kỹ thuật đi đến đoạn kết nhưng cắt bỏ một loạt các bit quan trọng ở giữa?

The post Anime không hoàn chỉnh bi thảm nhất là gì? xuất hiện đầu tiên trên Anime Feminist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *