Trails of Cold Steel: Northern War Ep 2 & 3

Rate this post

TẬP 2 Tập thứ hai tập trung vào giải trình chính trị liên quan đến Erebonia sau khi họ sáp nhập Crossbell. Các cấp cao hơn của Bắc Ambria, như đã nêu trong tập trước, đang thảo luận về khả năng Bắc Ambria có thể trở thành mục tiêu tiếp theo để thôn tính Erebonia. Đây là một kết luận hợp lý để đạt được khi Erebonia thực hiện chủ nghĩa bành trướng của họ […]

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *